Muqaddimah


Alhamdulillah, Rabb semesta alam, Penguasa langit dan bumi, yang mengatur seluruh makhluk, yang mengutus Rasul-rasul ‘alaihissalam kepada sekalian mukallaf, untuk memberi petunjuk dan menerangkan kepada mereka urusan-urusan agama, dengan dalil-dalil yang jitu dan bukti-bukti yang nyata, aku mensyukuri atas segala ni’mat-Nya, dan aku memohon tambahan dari kurnia dan kemurahan-Nya.
Saya bersaksi bahwa tiada ilah melainkan Allah yang Esa yang Maha Kuasa, Mulia dan Pengampun dan saya bersaksi bahwa junjungan kita Muhammad, adalah hamba yang menjadi Utusan, kekasih dan kesayanganNya. Beliau adalah seutama-utama makhluk yang dimuliakan dengan Al-Qur’an yang Agung, sebagai mu’jizat yang kekal sepanjang masa, (ia diutus) dengan peraturan-peraturan dan undang-undang, penyuluh mereka yang menghendaki petunjuk. Ia dikhususkan (diistimewakan) dengan kata-kata yang singkat, padat dan agama yang mudah. Salawat dan sejahtera semoga tercurah kepadanya dan kepada sekalian Nabi-Nabi, Rasul-rasul dan keluarga mereka serta sekalian orang-orang saleh.
Amma ba’du. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah (Al-Qur’an) dan sebaik-sebaik bimbingan adalah petunjuk Muhammad (Sunnah Rasulullah saw.). Dan ketahuilah bahwa seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah bid’ah, sedangkan setiap bid’ah adalah menyesatkan, dan setiap yang menyesatkan pasti menjerumuskan ke neraka.
IKRAMS adalah singkatan dari Ikatan Remaja Masjid Silaturrahim, organisasi remaja muslim yang bertempat di kota Medan, kec. Medan Polonia, kel. Sari Rejo. Organisasi ini terdiri dari seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota lainnya. Jumlah anggota tidak tetap dan kami tidak begitu mementingkan karena semua remaja Muslim adalah remaja masjid. Bagi yang laki-laki sering berkumpul setelah shalat berjama’ah, kami juga mengadakan musyawarah yang tidak tetap. Selain itu, ada yang ikut majelis ta’lim. Shalat di masjid itu wajib bagi laki-laki, jadi InsyaAllah kami selalu berkumpul.
Dengan adanya blog ini semoga dapat memberikan manfaat kepada saudara-saudara kami, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Dan ambillah yang baik-baik serta buang yang tidak sesuai dengan Al-Qur’an dan assunah. Serta telitilah kembali isi dari blog ini.
Adapun isi dari blog ini merupakan kutipan-kutipan dari berbagai sumber, seperti buku, situs internet, dan lain-lain. Saran dan nasehat, kami terima dengan senang hati.
            Demikianlah mukadimah dari penulis, hanya kepada Allah jualah saya berharap dan kepada-Nya pula saya berserah diri dan berlindung. Segala pujian dan ni’mat adalah kepunyaan Allah, dan dari pada-Nyalah taufiq dan perlindungan.